Katja Sonnenwend

Polaroids by photographer Katja Sonnenwend retain the nostalgia of the medium while adding a lovely freshness.

Advertise here !!!